Natsu No Arashi! (Summer Storm)

Natsu No Arashi! (Summer Storm)

Release Date:  11/1/2009
Country of Release:  Japan
Length: 
MPAA: 
Medium:  Video
Genre: 
Release Message:  The adventures of Arashi (Ryoko Shiraishi), a beautiful sixteen-year-old girl who possesses mysterious powers.
Description:  The adventures of Arashi, a beautiful sixteen-year-old girl who possesses mysterious powers.